Maryja

(148 - styczeń 2007)

1% podatku dla Ruchu

K.J.

Po długim okresie starań Fundacja Światło-Życie otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, iż począwszy od 1.01.2007 r., przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli mówiąc potocznie przy składaniu
PIT-ów w urzędach skarbowych) będzie można przeznaczyć 1% tegoż podatku na rzecz Fundacji Światło-Życie.

Wszystkie środki pozyskiwane przez Fundację przeznaczane są na potrzeby Ruchu. Przeznaczając więc 1% podatku na rzecz Fundacji wspieramy nasz Ruch. Można się spodziewać, iż pozwoli to uzyskać dodatkowe, tak bardzo potrzebne Ruchowi środki finansowe.

Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za 2006 r. na rzecz Fundacji Światło-Życie powinien wypełniając zeznanie roczne (PIT) w części „Obliczenia zobowiązania podatkowego”, w rubryce dotyczące przeznaczenia 1% podatku wpisać:

  • nazwę Fundacji: Fundacja „Światło-Życie”
  • numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:
    0000071891
  • kwotę, jaką chce przeznaczyć na rzecz Fundacji, nie większą jednak niż odpowiednik 1% należnego podatku, należy pamiętać, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wpłaty odpowiedniej kwoty na konto Fundacji dokona urząd skarbowy (jest to inaczej niż w poprzednich latach, kiedy sami podatnicy musieli dokonywać wpłat - w tym roku nastąpiła w tym zakresie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zob. Dziennik Ustaw z 2006 r., nr 217, poz. 1588, procedura przeznaczania jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego opisana jest w art. 45 ust. 5).

Przeznaczenie 1% na rzecz Fundacji Światło-Życie oznacza, że w konsekwencji podatnik pomniejsza należny podatek i jeśli w wyniku rozliczenia wychodzi nadpłata, to urząd skarbowy dolicza do niej kwotę 1%, jeżeli zaś niedopłata, to podatnik pomniejsza ją o kwotę 1%.

Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny.