ks. Wojciech Danielski

(189 -listopad -grudzień2012)

z cyklu "Biblioteczka"

Leki z papieskiej apteki

Joanna Krych

Generalnie nie lubię pa­miątkowych książeczek ze „złotymi myślami”, zwłaszcza takich, które coś imitu­ją, np. tabliczkę czekolady, pacz­kę chusteczek higienicznych itp. To nie moja „poetyka” podarun­ków okolicznościowych, bo naj­częściej właśnie w takich sytu­acjach stajemy się posiadaczami podobnej lektury. Pozornie ta niewielka książka przypomina jedną z nich (sama otrzymałam ją w urodzinowym podarku). A jed­nak…

Nawiązanie do leku w lekki i przewrotny sposób (poprzez podanie składu, działania, daw­kowania czy działań ubocznych) ma tylko zwrócić uwagę czytelni­ka na o wiele głębszą prawdę, że „nie samym chlebem żyje czło­wiek”, a oryginalna forma ma być dodatkowym zaproszeniem do wejścia w głąb treści naucza­nia błogosławionego papieża-Po­laka. Książeczka zamieszcza wy­brane fragmenty publikacji Jana Pawła II, audiencji generalnych czy pouczeń przekazywanych wiernym podczas licznych pielg-rzymek. Cytaty skupione są wokół rozeznawania powołania życiowego, lecz również podej-mowania decyzji, wyborów i po-staw codziennego życia. Choć z całą pewnością są to problemy szczególnie charaktery­styczne dla młodego człowieka (w przyta­czanych słowach często padają sformułowania dotyczące młodo­ści) czytelnik w każdym wieku znajdzie tam coś dla sie­bie, co skłoni do ponownej re­fleksji nad motywacjami kierują­cymi jego życiowymi wyborami.

Myślę, że to ciekawy pomysł na prezent czy propozycja do własnych medytacji przed Naj­świętszym Sakramentem, skłania­jący do refleksji nad tym, czemu nadajemy w naszym życiu naj­większą wartość, co staje się dla nas najważniejsze i ostatecznie wpływa na nasze wybory. Lekka forma i krótkie cytaty zachęcają do zaczerpnięcia z bogactwa my­śli i mądrości błogosławionego papieża, stając się okazją do po­głębionego spojrzenia na własne życie w czasach, w których coraz mniej zastanawiamy się nad wła­snym postępowaniem i jego prawdziwymi motywacjami…