ks. Wojciech Danielski

(189 -listopad -grudzień2012)

z cyklu "Wieczernik dla Ciebie"

Pytania

pytania

Witam, czym jest miłość? Jestem z chłopakiem pół roku i on nie wie czy mnie kocha.

Beata

Zastanawiam się, o co tak naprawdę pytasz. 1) Czy rzeczywiście nie wiesz co to miłość, 2) czy zależy Ci na chłopaku, chciałabyś usłyszeć od niego wyznanie serdecznych uczuć, a on tego nie robi i zastanawiasz się czy go do tego przeko­nać 3) czy wyjaśnienie mu, co to jest miłość pomoże skłonić go do wyznania

Odpowiedź. na pierwsze pytanie znajdziesz w Liście do Koryntian w roz­dziale 13. Kontemplacja i adoracja Bo­ga który jest Miłością zbliża nas do zro­zumienia czym powinna być miłość ludzka. Mam tutaj na myśli również ta­kie konkretne sytuacje jak ta dotycząca wyznania miłości, jak i kiedy to zrobić.

2), 3) Niezależnie od użytego sposo­bu odradzam nakłanianie chłopaka do deklaracji miłości ponieważ im bardziej będziesz nalegać tym mniej pewności i zadowolenia, kiedy ją usłyszysz. Łatwo pomyśleć: powiedział bo prosiłam. Czy zależy Ci na tym aby wyrazić swoją wo­lę, której on się podporządkuje? Czy wolałabyś, aby on pragnął być z Tobą równie mocno jak Ty z nim?

Renata Skoraszewska 

Na czym polega „prawo pierwszych połączeń”?

Małgorzata

Prawo pierwszych połączeń dotyczy sfery seksualności człowieka. Pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie, zwłasz­cza pierwszy kontakt seksualny wyciska silne piętno w naszej osobowości i ma bardzo duże znaczenie jeśli chodzi dal­sze etapy życia w tej dziedzinie. Dlatego bardzo podkreśla się, aby te działania były przeżywane po ślubie, w dobrej at­mosferze miłości, zaufania i akceptacji, w poczuciu bezpieczeństwa. Natomiast w przypadku niewłaściwych doświad­czeń, czy poranień człowiek nie jest cał­kowicie bezradny, ponieważ przez od­powiednią terapię, czy właściwie prze­żywaną czystą miłość można pomóc w rozwiązywaniu pojawiających się pro­blemów

Laura Grześkowiak