Maryja

(148 - styczeń 2007)

Szkoła maryjności

Joanna Ślusarek

W Mszale maryjnym szczególnie zachwycają modlitwy, często znacznie się różniące od tych, które słyszymy najczęściej w naszych kościołach

Musimy wpatrywać się w Niepokalaną i starać się do Niej upodobnić. Dlatego oddajemy się Jej i chcemy, żeby dynamika Jej miłości, Jej oddania się miłości Jezusa nas ogarnęła, przeniknęła” - pisał ks. Franciszek Blachnicki. W tym wpatrywaniu się w Niepokalaną - jako Ruch Światło-Życie - otrzymaliśmy od Kościoła niezwykły dar. Jest nim „Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”, popularnie zwany Mszałem maryjnym (wyd. Pallottinum 1998). Bogactwo treści i różnorodność określeń Matki naszego Pana sprawia, że Mszał ten może się stać dla nas szkołą maryjności i pogłębieniem naszego charyzmatu.

W Mszale znajdujemy 48 formularzy o Matce Bożej poukładanych według okresów liturgicznych. Mamy tu 3 formularze adwentowe, 6 na okres Bożego Narodzenia, 5 wielkopostnych i 4 wielkanocne. Pozostałe formularze są przydzielone do okresu zwykłego i zamieszczone w układzie trzech sekcji. Pierwsza sekcja zawiera 11 formularzy dla uczczenia wspomnienia Bogarodzicy pod wezwaniami zaczerpniętymi z Pisma Świętego lub wskazującymi na Jej związek z Kościołem. W drugiej sekcji zawarto 9 formularzy przeznaczonych dla uczczenia wspomnienia Matki Pana pod wezwaniami wyrażającymi Jej współdziałanie w rozwoju życia duchowego wiernych. Trzecia sekcja natomiast zawiera 8 formularzy dla uczczenia wspomnienia Najświętszej Maryi Panny pod wezwaniami wskazującymi na Jej miłosierne wstawiennictwo nad nami.

Na końcu jest jeszcze dodatek zawierający dwa formularze używane w diecezjach polskich (NMP Częstochowskiej i NMP Królowej Polski).

Chciałabym przedstawić kilka wybranych tematów formularzy i zachęcić do sięgnięcia po „niebieski Mszał” w codziennym życiu wspólnot i parafii.

Pierwszy ze wszystkich formularzy - przeznaczony na czas adwentu, ukazuje Maryję jako wybraną Córkę Izraela, Córę Syjonu, która w swym łonie nosiła Pana, Króla Izraela. Wraz z Nią wreszcie, wzniosłą Córą Syjonu, po długim oczekiwaniu na spełnienie obietnicy, przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia, kiedy to Syn Boży przyjął z Niej naturę ludzką, aby przez tajemnice swego ciała uwolnić człowieka od grzechu (KK 55)

Inny formularz ukazuje nam Maryję jako Uczennicę Pańską. Maryja jest tu czczona jako wzór ucznia wiernie zachowującego słowa życia. Ona jako Matka Jezusa była też w najwyższy sposób Jego pierwszą i najdoskonalszą uczennicą (MC 35).

Widzimy również Maryję jako Najświętszą Pannę, Matkę jedności, czczoną szczególnie w okresie zwykłym. Kościół w tym formularzu przypomina nam Maryję jako tę, która miała wybitny udział w wydarzeniach zbawczych, odnoszących się do „tajemnicy jedności”. Mamy tu wspomnienie Wcielenia Syna Bożego, gdy „w Jej przeczystym łonie Jezus - Odwieczne Słowo zjednoczył nierozerwalnie Boską naturę z ludzką”, wspomnienie męki Chrystusa, gdy Jezus umierając na krzyżu „zgromadził w jedno rozproszone dzieci Boże”, dając Kościołowi Maryję jako Matkę. I wspomnienie Zesłania Ducha Świętego, kiedy na Maryję „modlącą się wraz Apostołami w Wieczerniku, zstąpił Duch jedności, pokoju i przebaczenia”.

Kolejny formularz - tematycznie szczególnie bliski naszemu Ruchowi, opisuje nam Maryję jako źródło światła i życia. Ta Msza ukazuje nam macierzyńską rolę jaką wobec wiernych pełni zarówno Kościół jak i Najświętsza Maryja Panna. Macierzyństwo Maryi wyprzedza jednak macierzyństwo Kościoła, jest jego typem i wzorem (por. KK 63). W tym formularzu Maryja czczona jest jako Dziewica-Karmicielka, Matka Światłości, Wzór Kościoła oraz Świątynia Niebieskich Sakramentów.

W Mszale znajdujemy jeszcze inne, mało spotykane tytuły Maryi np. jako Niewiasty Nowej, Matki Pięknej Miłości, Matki Świętej Nadziei, Matki Dobrej Rady, Królowej i Matki Miłosierdzia, Najświętszej Maryi Panny od Wyzwolenia i wiele innych, których nie sposób tu wymienić.

Oprócz tytułów i wezwań Maryi w Mszale tym szczególnie zachwycają modlitwy, często znacznie się różniące od tych, które słyszymy najczęściej w naszych kościołach.

     Np. prefacja z formularza o Najświętszej Maryi Pannie, Matce i Pośredniczce łaski:

     Panie, Ojcze święty (...) W zamysłach swej dobroci postanowiłeś, aby Najświętsza Maryja Panna, Matka i pomocnica Odkupiciela, spełniała w Kościele macierzyńskie zadania: wstawiennictwa i przebaczenia, orędownictwa i łaski, pojednania i pokoju. To szafarstwo macierzyńskiej miłości całkowicie zależy od jedynego pośrednictwa Chrystusa i z Niego czerpie całą swoją skuteczność. Dlatego Twoi wierni w trudnościach i niebezpieczeństwach uciekają się z ufnością do Najświętszej Dziewicy i wzywają jej pomocy jako Matki miłosierdzia i szafarki łaski.

W najradośniejszym ze wszystkich formularzu - o Najświętszej Maryi Pannie, Przyczynie naszej radości, w kolekcie modlimy się słowami:

Boże, Ty raczyłeś weselić świat przez Wcielenie Twojego Syna, spraw, abyśmy otaczając czcią Jego Matkę, Przyczynę naszej radości, nieustannie postępowali drogą Twoich przykazań i tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości.

A w prefacji tego samego formularza czytamy:

Ojcze święty (...) abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Twojej umiłowanej Córce, Najświętszej Maryi Pannie. Jej błogosławione narodzenie zwiastowało radość całemu światu; Ona z Dziewiczego łona wydała nam Światłość niosącą wesele, a pokorne Jej życie opromienia wszystkie Kościoły. Chwalebne przejście wyniosło Ją do nieba, gdzie jako troskliwa Siostra i Matka nas oczekuje, aż razem z Nią będziemy się radować oglądaniem Ciebie na wieki.

 Wiele jeszcze innych modlitw mogłabym tu przytaczać i cytować. Nie sposób jednak wskazać tych wszystkich miejsc, gdzie zostało poruszone moje serce. Jedno jest pewne, po Mszał Maryjny warto częściej sięgać w naszych wspólnotach i parafiach, by w ten sposób pogłębiać naszą polską pobożność maryjną. Różnorodność i głębia modlitw tu zawartych stanowić może niezwykłą pomoc podczas rekolekcji wakacyjnych jak i podczas rocznej pracy formacyjnej we wspólnotach (nie tylko jako formularz mszalny na wspólnotową Eucharystię, ale również jako materiał np. do pracy w grupach w czasie konferencji o Maryi). Jako Ruch, w którym maryjność jest jednym z podstawowych charyzmatów, dostaliśmy wyjątkową pomoc w kształtowaniu relacji z Maryją i pogłębianiu naszego charyzmatu.