Idźcie i głoście

(152 - lipiec - sierpień 2007)

Szkoły Nowego Życia

ks. Adrian Put

„Szkoły Nowego Życia” to próba dotarcia do młodych ludzi na areopagach współczesnego świata

Współczesna ewangelizacja, podobnie jak w czasach apostolskich, musi poszukiwać nowych możliwości dotarcia do człowieka z orędziem Dobrej Nowiny. Wychodząc z tego założenia Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji diecezji zielonogórsko-gorzowskiej podjęła kilka nowych inicjatyw ewangelizacyjnych. Obok realizowanych dotychczas - Planu Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” i Inicjatywy Ewangelizacyjnej „KRAŃCE Dz 1,8”, rozpoczęliśmy od roku szkolnego 2006/2007 prowadzenie nowego projektu ewangelizacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Szkoły Nowego Życia”.

     Analizując sytuację młodzieży w naszej diecezji zauważyliśmy, że stosunkowo niewielu młodych ludzi uczęszcza regularnie na niedzielne Eucharystie oraz spotkania formacyjne organizowane przy parafiach. Inaczej sytuacja przedstawia się na zajęciach religii w szkołach. Tam w lekcjach uczestniczy zdecydowana większość młodych ludzi. Katecheza szkolna daje znaczne możliwości poznania Boga i Kościoła. Jednak nie zawsze katecheta ma szansę na lekcji przekazać doświadczenie żywej wiary i zaprezentować małe wspólnoty Kościoła. „Szkoły Nowego Życia” to projekt, który wykorzystuje możliwości katechezy szkolnej dla przeprowadzenia ewangelizacji lub reewangelizacji młodych ludzi. Długie przerwy w szkole oraz zajęcia pozalekcyjne są świetną okazją do ogłoszenia młodemu człowiekowi orędzia ewangelicznego. Cechą projektu jest to, że prowadzą go tylko młodzi ludzie.

Obecnie projekt realizowany jest w kilku szkołach średnich Gorzowa, Zielonej Góry, Głogowa i Lubska. Program „SNŻ” oparty jest na formacji Ruchu Światło-Życie („Cztery spotkania nad Ewangelią św. Łukasza” i „Osiem spotkań poewangelizacyjnych”). Spotkania zostały tak opracowane, aby można je było przeprowadzić w szkole podczas długiej przerwy lub w ramach zajęć popołudniowych. Uwieńczeniem formacji „SNŻ” jest wyjazd na rekolekcje wakacyjne ONŻ I st. i włączenie w parafialne grupy Ruchu Światło-Życie, jak również tworzenie nowych grup oazowych przy parafiach. Dzięki projektowi możemy dotrzeć do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie mają wspólnoty w parafiach lub mieszkają w internatach szkolnych. Sam projekt zasadniczo przewidziany jest na rok. Po upływie tego czasu uczestnicy szkolnych spotkań ewangelizacyjnych powinni włączyć się w pracę wspólnot parafialnych. Projekt można powtórzyć, ale musi on być skierowany do nowych osób. „Szkoły Nowego Życia” nie mogą się stać konkurencyjną do parafii formą przeżywania wspólnoty oazowej, ale jako ewangelizacja powinny prowadzić do zawiązania grup w parafiach.

Projekt w każdej szkole realizowany jest za zgodą dyrekcji danej szkoły, jako zajęcia dodatkowe w formie koła zainteresowań z religii. Za każdym razem katecheta wraz z grupą młodzieży występuje do dyrekcji szkoły z wnioskiem o zgodę na prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży w ramach koła katechetycznego. Po uzyskaniu takiej zgody projekt SNŻ jest oficjalnie realizowany w szkole. Opiekę nad projektem sprawuje w szkole katecheta. Na poziomie diecezji projekt koordynuje jeden animator odpowiedzialny, którego wspomagają animatorzy w poszczególnych rejonach.

Grupy szkolne spotykają się co najmniej dwa razy w tygodniu na wspólnej modlitwie uwielbienia (długa przerwa) i raz w tygodniu na spotkaniu modlitewno-formacyjnym. Spotkania odbywają się zasadniczo w gabinecie religii.

Projekt realizowany jest w kilku etapach. Etap informacyjny, w którym przeprowadzimy akcję reklamującą grupę szkolną. Tutaj wykorzystaliśmy różnego rodzaju środki takie jak: plakat, ulotka, ogłoszenia w radiowęźle, scenki, zaproszenia, itp. Pierwsze spotkania miały charakter modlitewny. Etap 1. - okres ewangelizacji - (październik, listopad) jest to najważniejszy etap oparty na kerygmacie. W tym okresie realizowane są następujące spotkania: Spotkanie I: Bóg Ciebie kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. Spotkanie II: Jesteś grzesznikiem. Spotkanie III: Jezus już Cię zbawił. Spotkanie IV: Uwierz, nawróć się i ogłoś, że Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem. Spotkanie V: Osobiste przyjęcie Pana Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Spotkanie VI: Otrzymasz dar Ducha Świętego. Wejdź do Chrześcijańskiej wspólnoty i zostań jej aktywnym członkiem. Etap 2. - okres post-ewangelizacji (listopad - styczeń). To okres, w którym spotkania koncentrują się wokół tajemnicy nowego życia. Ostatni etap poświęcony jest na spotkania poewangelizacyjne i przygotowanie uczestników do rekolekcji wakacyjnych.

Choć projekt jest ciągle w fazie eksperymentalnej, to już dziś można zauważyć kilka owoców. Z projektu powstają już nowe grupy, które przygotowują młodzież do przeżycia ONŻ I stopnia. SNŻ pozwoliły na podjęcie dzieła nowej ewangelizacji w szkołach, w których dotychczas ewangelizacja często ograniczona była tylko do rekolekcji szkolnych. Ze względu na eksperymentalny charakter projektu ciągle wprowadzamy nowe elementy wynikające np. z kalendarza pracy szkoły. Ale najważniejsze jest zaangażowanie młodzieży, która prowadzi projekt. Oni autentycznie świadczą o Jezusie w swoim środowisku. „Szkoły Nowego Życia” to próba dotarcia do młodych ludzi na areopagach współczesnego świata.