Komentarze do czytań - XII Niedziela zwykła

Czytanie z Księgi Jeremiasza to modlitwa proroka osaczonego przez wrogów i świadectwo jego wielkiej wiary w Bożą opiekę. Następujący po tym czytaniu psalm jest modlitwą człowieka ufającego Bożej dobroci. W Ewangelii Jezus wzywa apostołów, aby nie bali się ludzi, ufali w Bożą opiekę i mężnie wyznawali wiarę w Boga. Drugie czytanie to kolejny fragment z Listu do Rzymian. Św. Paweł wskazuje, że tak jak grzech Adama sprowadził na wszystkich śmierć, tak przez Jezusa na wszystkich spłynęła łaska.

oprac. AJ

Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do tego, by całemu światu głosić prawdę o Nim. Mimo, iż głoszenie Bożej nauki napotyka w świecie sprzeciw, On sam uzdalnia nas do wypełniania tej misji. Nigdy nie pozostawia nas samymi i daje obietnicę nieba dla tych, którzy wiernie będą wypełniać Jego przykazania.

oprac. NM

Wierność Bogu bywa przyczyną prześladowań i cierpień – tak za czasów Jeremiasza, za czasów apostołów, jak i po dziś dzień. Chrystus wzywa nas do wytrwałości w przeciwnościach – dzięki Niemu i przez Niego wierzący wchodzą przez cierpienie do zwycięstwa i chwały. On sam pokonał grzech, przyczynę naszych słabości.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni