Komentarze do czytań - II Niedziela zwykła

W pierwszym czytaniu usłyszymy opis powołania Samuela. Heli poucza Samuela, jak odpowiadać na Boże wezwania. Przykładem takiej odpowiedzi jest psalm responsoryjny. W drugim czytaniu św. Paweł poucza Koryntian, iż ciało uczniów Jezusa jest świątynią Ducha Świętego. Ewangelia opisuje powołanie pierwszych uczniów Jezusa. Andrzej zachwycony spotkaniem z Jezusem, mówi o Nim swemu bratu.

oprac. AJ

"Mów Panie, bo sługa Twój słucha" - ta postawa młodego Samuela jest dla nas wszystkich wzorem otwarcia się na Boga i posłuszeństwa Jego słowu. Przykład możemy czerpać także od Apostołów, którzy poznawszy Jezusa, idą do swoich przyjaciół, by podzielić się tą radosną wiadomością. My także jesteśmy powołani, by dzielić się z innymi radością spotkania z Jezusem i czynić uczniów.

oprac. NM

Bóg wzywa każdego człowieka po imieniu. Tylko człowiek nie zawsze zna Boga i nie zawsze umie rozpoznać Jego głos. Samuel potrzebował pomocy Helego, Szymonowi potrzebne było wsparcie Andrzeja, aby stać się Piotrem – opoką. Nawet wtedy, gdy o tym nie wiemy, należymy do Boga. On chce byśmy w Nim złożyli nadzieję, otwarli uszy na Jego słowo i głosili Jego chwałę wobec innych. Wtedy On sam przyprowadzi nas do siebie mocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

oprac. JK

Znaleźć Mesjasza, co dla mnie to znaczy? Znaleźć można coś lub kogoś poprzez poszukiwania. Czy Go szukam? Czy znajduję w swoim codziennym życiu? Uczniowie znaleźli Mesjasza, znaleźli Zbawiciela i dla Niego porzucili wszystko. Porzucili i poszli przekazywać Go dalej, dzielili się swoim szczęściem. Gdy odda się życie Jezusowi, to On może wszystko zmienić. Nawet imię, tak jak to uczynił Szymonowi. Czy chcę zmienić wszystko?

oprac. AM

Nawet jeśli chcemy żyć zgodnie z Bożą wolą, nie zawsze sami umiemy rozpoznać skierowany do nas głos Pana. Czasem potrzeba nam spotkania z tymi, któ¬rzy doświadczyli już Bożej obecności, wysłuchania ich rad i wskazań, by rozpoznać, jak wzywa nas Pan. On chce, byśmy nie tylko Go usłyszeli, ale i umiłowali, zamiast zewnętrznych ofiar, oddali Bogu do dyspozycji swoje ciało i życie. Jeśli odpowiemy na wezwanie Pana, On odmieni nasze życie i poprowadzi nas prostą drogą do siebie.

oprac. JK

Znajdź komentarze na inne dni