Komentarze do czytań - V Niedziela Wielkiego Postu

W pierwszym czytaniu zaczerpniętym z księgi Jeremiasza Bóg zapo­wiada zawarcie z ludem Nowego Przymierza. Prawo Boże będzie wy­pisane w sercach ludzi. Psalm jest modlitwą grzesznika o czyste serce. Autor Listu do Hebrajczyków mówi o męce Chrystusa. Przez posłu­szeństwo Bogu Ojcu Jezus zapewnił zbawienie tym, którzy Go słu­chają. W Ewangelii Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwsta­nie. Ojciec potwierdza Jego słowa.

oprac. AJ

Przymierza, które Bóg zawierał z ludźmi, były przez nich kolejno zrywane. Dopiero przymierze zawarte w Chrystusie jest przymierzem wiecznym, wypisanym w naszych sercach. Przez wiarę mamy poznawać tę tajemnicę Paschy, bo Chrystus wywyższony nad ziemię chce wszystkich przyciągnąć do siebie.

oprac. NM

Kiedy przychodzi na nas cierpienie, nie możemy się w nim zamknąć. Wołając do Boga o litość nad nami, powinniśmy czerpać moc z cierpienia Chrystusa, który przyjął je dobrowolnie, by zgładzić nasze grzechy. Bóg wie, że nie dojdziemy do Niego własny¬mi siłami. Potrzebujemy Pana, który sam przyjdzie mieszkać w naszych sercach i przemieni je swoją mocą. Cierpiąc powinni¬śmy pokładać nadzieję w umęczonym Chrystusie, którego ostateczne zwycięstwo to triumf Zmartwychwstania.

oprac. JK

„Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity”. Jako chrześcijanie każdego dnia się uczymy, jak żyć bardziej posiadając siebie mniej. Uczymy się rezygnacji, z tego co ziemskie, z tego co ludzkie. Spalamy się dla innych, poprzez różnorakie posługi i bezinteresowne gesty dla innych. Nie mogliśmy dostać lepszego przykładu niż Jezus, który w swojej bezgranicznej miłości do nas oddał swoje życie na krzyżu. Każdego dnia rezygnował z siebie, swojej chwały - tej w rozumieniu ludzkim, by na koniec ponieść hańbiącą śmierć. A czy my potrafimy zrezygnować z siebie, chociażby w jakiejś błahej sprawie, z jakiejś swojej małej przyjemności na rzecz innych?

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni