Komentarze do czytań - III Niedziela Adwentu

Teksty dzisiejszych czytań są przepojone radością. Prorok Sofoniasz mówi o obecności Pana wśród nas. Psalm zaczerpnięty z księgi Izajasza to hymn dziękczynny dla Boga, który jest naszym zbawieniem i mocą. Św. Paweł w liście do Filipian Wzywa nas do radości, bo Pan jest blisko i nie musimy oddawać się przesadnym troskom. W Ewangelii św. Jan Chrzciciel wskazuje konkretne dobre czyny, które przemienią życie człowieka.

oprac. AJ

Wiara, że Pan jest blisko, że jest z nami i powtórnie przyjdzie, daje nam wewnętrzną wolność i jest źródłem radości pośród doświadczeń życia–takie jest przesłanie Liturgii Słowa dzisiejszej niedzieli. Otwórzmy nasze serca na to Boże słowo, bo ma ono moc przemienić nasze życie. Niech zabrzmią w naszych uszach słowa proroka Sofoniasza i św. Pawła zawierające wezwanie do radości i słowa pociechy, gdyż bliskie jest wybawienie oraz słowa Jana Chrzciciela, który głosi rychłe nadejście Mesjasza i mówi nam, co mamy czynić, aby Pan nas zastał przygotowanych.

oprac. NM

Jan Chrzciciel głosi ludowi dobrą nowinę: oto nadchodzi Mesjasz, który chrzcić nas będzie Duchem Świętym i ogniem. Oto nastał czas radości! Bóg wkracza w życie swego ludu, aby mu przynieść zbawienie. Dziękujmy więc Panu z radością za wielkie rzeczy, które zechciał dla nas uczynić.

oprac. JK

Radujcie się! Paweł nawołuje do tego, by odnajdywać swoje szczęście w Bogu, by nasze trwanie przy Nim było pełne radości i dziękczynienia. Jak ja przeżywam swoje chrześcijaństwo? Czy bliskie mi są słowa św. Pawła, czy też daję się ponieść fali defetyzmu?

oprac. AM

Bóg przychodzi pełen łagodności. Staje pomiędzy nami i wyzwala od złego. On sam jest mocą w naszej słabości. Przez chrzest Duchem Świętym obdarza nas swoją radością i pokojem, abyśmy z wyrozumiałością i łagodnością mogli nieść bliźnim Dobrą Nowinę - Pan jest blisko!

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni