Komentarze do czytań - II Niedziela Wielkiego Postu

W czytaniu z Księgi Rodzaju widzimy Boga zawierającego przymierze z Abrahamem. Psalm jest modlitwą człowieka, który w pełni zaufał Bogu. Św. Paweł w liście do Filipian przypomina, że nasza ojczyzna jest w niebie i do niej mamy dążyć. Ewangelia opisuje przemienienie Jezusa na górze Tabor w obecności Piotra, Jakuba i Jana. Apostołowie usłyszeli głos Boga wzywający do posłuszeństwa Jego Synowi.

oprac. AJ

Bóg Abrahama jest Bogiem, który towarzyszy człowiekowi na jego drogach i uczestniczy w jego troskach. Obiecał Abrahamowi liczne potomstwo i ziemię Kanaan na własność oraz zawarł z nim przymierze. Abraham uwierzył Bogu, zaufał Jego obietnicom. Jego wiara jest dla nas wzorem do naśladowania. My także jesteśmy wezwani przez Boga do wiary i zaufania, że Bóg chce nas obdarzyć zbawieniem, że nasza ojczyzna jest w niebie, a my mamy przeżywać nasze życie słuchając słów Jezusa i wypełniając je.

oprac. NM

Bóg stawia nas przed zdarzeniami, których po ludzku nie potrafimy zrozumieć, przerastają nas. Nie rozumiejąc boimy się, nie wiemy co powiedzieć. Jednak Pan oczekuje, że w tej niepewności nie zostaniemy bierni. On chce byśmy Mu zaufali, zwrócili się do Niego, słusznie oczekując, że nam objawi swą moc. Bóg chce do nas przychodzić w sposób cudowny, przekraczający nasze wyobrażenia. Czy stając wobec Bożych tajemnic umiemy pójść za Nim zanim poznamy odpowiedzi?

oprac. JK

Scena Przemienienia Chrystusa zwiastuje zawarcie Nowego Przymierza, które zapowiadali prorocy starego Testamentu. Na Górze Tabor, w obliczu Mojżesza, Eliasza i wybranych uczniów Jezusa, Bóg Ojciec nazywa Chrystusa swoim umiłowanym Synem i nakazuje Go słuchać. My również, tak jak Apostołowie, mamy być posłuszni Słowu naszego Pana, które doprowadzi nas do prawdziwego domu, którym jest ojczyzna w niebie.

oprac. AD

Czy jest coś, co budzi mój niepokój? Może to być jakaś trudna relacja, której nie chcemy zerwać. Zamknięcie jakiegoś etapu w życiu, pójście dalej, zajęcie się swoją przyszłością. Ten niepokój jest oznaką tego, że brakuje zaufania Bogu. Psalmista nam, jak poradzić sobie z własnym lękiem. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać?

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni