Komentarze do czytań - VI Niedziela wielkanocna

W dzisiejszej Ewangelii Jezus tłumaczy na czym polega zachowywanie Jego przykazań i zapowiada zesłanie Ducha Świętego, który nas wszystkiego nauczy. W pierwszym czytaniu zobaczymy, że od samego początku w Kościele zdarzały się spory. Apostołowie rozwiązywali je prosząc o pomoc i rozeznanie Ducha Świętego. Psalm responsoryjny to modlitwa o Boże błogosławieństwo na trud apostolski. Apokalipsa przytacza drugą część wizji Jeruzalem niebieskiego - miasta, które całe jest świątynią Boga.

oprac. AJ

Dzisiejsza Liturgia Słowa zapewnia nas, że gdy Jezus powróci do Ojca, Jego uczniowie nie pozostaną sami. Mają zachowywać naukę Jezusa i nią żyć, a wtedy wspólnota wierzących stanie się miejscem żywej obecności Boga jak przedstawia nam to Św. Jan w opisie świętego miasta – Jeruzalem. Także i nam Jezus obiecuje Ducha Świętego, który jest twórcą jedności Kościoła, dawcą pokoju i prowadzi nas do coraz głębszego rozumienia prawd wiary.

oprac. NM

Pan ukazuje nam swoje pogodne oblicze i nie nakłada na nas większych ciężarów, niż jest to konieczne. Jeśli w naszym sercu mieszka miłość do Boga, zachowanie Jego nauki nie jest dla nas zbyt trudne. Naszym życiem kieruje wtedy Duch Święty, którego zostawił nam Jezus, a serce czeka na spełnienie obietnicy - zamieszkanie z Panem w Mieście Świętym, gdzie wszystkie pokolenia Starego i Nowego Testamentu, będą oddawać cześć i chwałę Bogu, który jest naszym jedynym Światłem.

oprac. JK

Duch Święty, którego obiecał nam Chrystus, poucza nas jak zachowywać Jego naukę w życiu codziennym. Tak, jak był posłany do Apostołów, tak jest posłany i do każdego z nas. On oświeca i prostuje ścieżki naszego życia. On napełnia nas pokojem.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni