Komentarze do czytań - XXXII Niedziela zwykła

Pod koniec roku liturgicznego Słowo Boże przypomina wyznawaną w każdą niedzielę wiarę we wskrzeszenie umarłych i życie wieczne. I czytanie przywołuje męczeństwo braci machabejskich, głęboko wierzących, że Bóg wskrzesi ich do życia wiecznego. Psalm responsoryjny jest modlitwą człowieka oczekującego zmartwychwstania. Wiara w zmartwychwstanie była też przyczyną sporów między różnymi środowiskami żydowskimi w czasach Jezusa. W Ewangelii usłyszymy rozmowę Jezusa z saduceuszami, w której Jezus potwierdzi prawdę o zmartwychwstaniu i dobitnie stwierdzi, że Bóg nie jest Bogiem umarłych lecz żywych. W drugim czytaniu św. Paweł wyznaje wiarę w Boga, który jest wierny, umacnia, strzeże od złego, pociesza i utwierdza we wszelkim dobrym czynie i dobrej mowie

oprac. AJ

Gdy w życiu codziennym przychodzą trudy, przeciwności a nawet prześladowania, zostaje wystawiona na próbę nasza wiara. Trwanie przy niej częstokroć zaczyna oznaczać znoszenie przykrych słów, wyśmiewania, prześladowań. Jezus jednak uczy nas cierpliwości i nadziei. Nasza siła tkwi w wierze, że wszelkie doczesne trudności wynagrodzi nam radość zmartwychwstania. Warto znosić codzienne trudy wiary, by ostatecznie w wieczności być razem z Panem.

oprac. JK

Dzisiejsza Liturgia Słowa utwierdza naszą wiarę w zmartwychwstanie. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. On napełnił wielką wiarą braci męczenników, których śmierć opisuje Księga Machabejska. Ewangelia poucza nas, że przyszłe życie nie jest przedłużeniem obecnego, lecz udziałem w życiu samego Boga. Na drodze do życia wiecznego Bóg sam umacnia naszą wiarę i strzeże nas od złego.

oprac. NM

Nasz Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Przez swoje Słowo obwieszcza wszystkim życie wieczne i zmartwychwstanie umarłych. Słowo to daje nadzieję na zmartwychwstanie i wieczne życie z Bogiem. Nadzieja ta pozwala przestrzegać Bożych przykazań, nawet w sytuacji zagrożenia cierpieniem czy męczeństwem.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni