Komentarze do czytań - III Niedziela Adwentu

Oczekiwanie na przyjście Pana ma zmieniać nasze życie, ma nas wzmocnić i pokrzepić, uczynić odważnymi i radosnymi. Wraz z psalmistą wołajmy dziś: "Przybądź, o Panie, aby nas wybawić". Świadectwem tego, że w Jezusie wypełniają się proroctwa, są Jego czyny. Niech przez uważne słuchanie i przyjęcie Bożego Słowa zostanie przemienione nasze życie.

oprac. NM

Prorok Izajasz w radosnym hymnie zapowiada przyjście Zbawiciela i opisuje towarzyszące mu znaki i cuda. W psalmie będziemy modlić się o rychłe przyjście Boga Wybawiciela. Św. Jakub w drugim czytaniu zaleca nam cierpliwe oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. W Ewangelii Jezus przywołując dokonywane przez siebie cuda pokazuje uczniom, że to na Nim wypełnia się proroctwo Izajasza. Mówi zarazem o roli Jana Chrzciciela jako tego, który przygotowywał Mu drogę.

oprac. AJ

„Umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.” Mesjasz przyjdzie otworzyć oczy niewidomym, wrócić słuch głuchym, przywrócić zdrowie chorym. Pan przychodzi, by podarować człowiekowi radość, lecz przede wszystkim przychodzi do nas, aby nam ofiarować niezwykłą godność. Abyśmy otrzymali godność większą od wszystkich proroków- mieszkanie w Jego Królestwie.

oprac. JK

Słowo Boże wzywa nas od chrześcijańskiej radości, wynikającej z nadziei oczekiwania na przyjście Pana. Ten, który zwyciężył śmierć i grzech, który nas wyzwolił, przychodzi, aby dać nam możliwość uczestniczenia w swoim zwycięstwie.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni