Komentarze do czytań - XXV Niedziela zwykła

W czytaniu z księgi proroka Izajasza usłyszymy wezwanie do nawrócenia. Pan Bóg jest hojny w przebaczaniu, chociaż Jego drogi są inne od naszych. W psalmie będziemy wychwalali miłosierdzie i sprawiedliwość Boga. O dobroci i innym niż ludzkie działaniu Boga mówi przypowieść o robotnikach w winnicy. W drugim czytaniu przez kolejne niedziele będziemy słuchać listu do Filipian. Dziś św. Paweł dzieli się swoją rozterką między pragnieniem bycia z Chrystusem w niebie, a chęcią służenia wiernym na ziemi.

oprac. AJ

Dzisiejsze czytania mówią nam o Bogu, który jest dobry, miłosierny, sprawiedliwy, przebaczający grzechy, bliski wszystkim, którzy Go wzywają. On chce być zawsze obecny w życiu każdego z nas, jak o tym pisze św. Paweł w Liście do Filipian. Prośmy Pana, aby otworzył nasze serca, abyśmy uważnie słuchali Jego słów.

oprac. NM

„Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.” Ludzki umysł nie jest w stanie zrozumieć Bożych zamysłów. Może tylko stanąć z podziwem wobec cudów stworzenia, zdumieć się bezmiarem Jego miłości i dobroci. I wielbić Boga za każdym razem, gdy niezasłużenie doznaje Bożej łaski. Nawet, jeśli będziemy najmądrzejsi, najbardziej pobożni i, działanie Pana pozostanie dla nas tajemnicą, a otrzymane od Niego zbawienie – łaską.

oprac. JK

Bóg umiłował każdego z nas wtedy, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Powołuje każdego w czasie, który uzna za właściwy – nie nasza to rzecz rozumieć, dlaczego wybiera taki a nie inny czas i miejsce. Bóg ma swoje plany i kocha każdego człowieka niezależnie od jego postępowania – chce każdego z nas obdarować zbawieniem. Naszą łaską i przywilejem jest to, że już zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoje życie, pracę, modlitwę mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni