Ten obcy

(223 -wrzesień -październik2018)

z cyklu "Ze wszystkich narodów"

Miesiąc misyjny

Agnieszka Kąkol

„Akceptując propozycję Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, ogłaszam w październiku 2019 roku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, aby bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa”.

Tymi słowami w liście do kardynała Fernando Filoniego, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, papież Franciszek ogłosił dla całego kościoła Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Ojciec Święty dostrzegł ogromną potrzebę misji w Kościele. Po pierwsze dlatego, że obowiązek misyjny nie jest skierowany do kilku osób, które czują pragnienie pozostawienia wszystkiego co mają by głosić Chrystusa na krańcach świata, lecz jest on skierowany do każdego chrześcijanina, jest on wypełnieniem woli Chrystusa, jak pisze Papież o „impulsie missio ad gentes”: „Odpowiada on na nieustanne wezwanie Jezusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16, 15). Posłuszeństwo temu poleceniu Pana nie jest dla Kościoła opcją: jest jego «niezbędnym zadaniem», jak to przypomina Sobór Watykański II Kościół «z natury swojej jest misyjny»”. 

Po drugie dlatego, że jak w dalszej części listu pisze Ojciec Święty: „misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej”

Obecnie dostrzegamy, że Kościół bardzo potrzebuje tej odnowy, wiara potrzebuje być żywą, a nie tylko tradycyjną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Dlatego też Papież kieruje to wezwanie do podjęcia posługi misyjnej do wszystkich wspólnot: „Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»). Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą «opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy”.

W tym wezwaniu jako Diakonia Misyjna odnajdujemy dla nas specjalne zadanie, nie tylko dla nas jako diakonii ale także dla całego Ruchu, dlatego, że sprawa misji jest zadaniem i powołaniem całej wspólnoty.

Podczas Oazy Jedności Diakonii Misyjnej, która odbyła się w Przemyślu od 4 do 6 maja 2018 r., zastanawialiśmy się w jaki sposób my jako diakonia misyjna możemy odpowiedzieć na list Papieża i jakie działania podjąć by rozbudzać świadomość misji w naszej wspólnocie, szczególnie skupiając się na tym, byśmy jako Ruch mogli dobrze i owocnie przygotować się do przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. 

Idąc za słowami Papieża Franciszka: „Można się na ten miesiąc dobrze przygotować także poprzez misyjny miesiąc październik przyszłego roku, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących «umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu»”, chcemy rozpocząć przygotowania od października tego roku (2018) poprzez spotkania modlitewne, różnego rodzaju wydarzenia zarówno na poziomie ogólnopolskim, filialnym czy też diecezjalnym. Chcemy, aby przez cały ten czas, jak też to było podczas naszego majowego spotkania przyświecało nam hasło „Misyjna Eksplozja”. 

Owocem naszego majowego zjazdu jest pomysł na „Górę modlitwy” – wydarzenia, które zapoczątkuje to roczne przygotowanie. Chcielibyśmy, by w Centrum naszego Ruchu i we wszystkich krajach, w których Ruch istnieje i działa, zorganizować w tym samym dniu wieczór modlitwy właśnie w intencji misji. 

Pragniemy, by wydarzeniem zwieńczającym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w październiku 2019, a jednocześnie będącym początkiem „Misyjnej Eksplozji” w naszym Ruchu było oddanie diakonii misyjnej w ręce Niepokalanej.

Na koniec chciałabym przytoczyć fragment, którym papież Franciszek kończy swój listy, a który w pełni oddaje istotę tych wydarzeń, które nie mają trwać tylko rok, ale które mają zapoczątkować i podtrzymywać ducha misyjnej służby także w naszym Ruchu. 

„Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę - duszę wszelkiej misji - głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono .”