Komentarze do czytań - XXIX Niedziela zwykła

Kolejny raz czytanie z Księgi Izajasza zapowiada mękę Zbawiciela. Psalm jest modlitwą ufających w Bożą łaskę. Autor listu do Hebrajczyków pokazuje Jezusa jako arcykapłana znającego nasze słabości. Temat posłannictwa Chrystusa w szczególny sposób powraca w Ewangelii, kiedy Jan i Jakub chcą zapewnić sobie poczesne miejsce w królestwie Bożym.

oprac. AJ

Ceną naszego zbawienia jest męka i śmierć Chrystusa. On przyszedł, aby służyć i oddać za nas w ofierze swoje życie. Naszym zadaniem jest dawanie świadectwa, że naśladowanie Jezusa to nie szukanie wielkości i władzy, lecz pokorna służba i zaufanie Bogu.

oprac. NM

Jaka jest władza Boga? Przyjąć na siebie cierpienie, które sprawiedliwie powinien ponieść człowiek. Prawdziwa władza jest służbą miłości. Wyraża się gotowością ofiary i rezygnacji z siebie. Dania przykładu przejścia przez cierpienie, by umocnić tych, którzy poddani są władzy. Jaka jest nasza władza, którą zdarza się nam pełnić w codziennym życiu? Władza rodzica, pracodawcy, nauczyciela, animatora? Czy umiemy w niej naśladować Boga?

oprac. JK

Jezus nie pierwszy raz mówi o służbie. Pokazuje, że służba drugiemu jest drogą we właściwym kierunku. Jest to droga uniżenia i pokory, ona prowadzi do tego, by mieć uczestnictwo w dziele Chrystusa.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni