Komentarze do czytań - IV Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsze czytania ukazują nam miłosierdzie Boże. We fragmencie z Księgi Jozuego widzimy naród wybrany świętujący w ziemi Kanaan pierwszą Paschę. Święto to upamiętniało wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej. Psalm chwali Boga uwalniającego od wszelkiej trwogi. Św. Paweł w liście do Koryntian w imię Chrystusa wzywa nas do pojednania z Bogiem. Ewangelia przytacza przypowieść o synu marnotrawnym. Jego powrót do domu był wielką radością dla Ojca.

oprac. AJ

Odpowiedzią Boga na grzech jest nie tylko sprawiedliwy wyrok, ale i przebaczenie. Bóg w swoim miłosierdziu jest większy od ludzkiego rozumienia sprawiedliwości. Jest Ojcem zatroskanym o tego, który się zgubił i potrzebuje pomocy, sam troszczy się o człowieka i zaspokaja wszystkie jego potrzeby. W dzisiejszej Liturgii Słowa Bóg kolejny raz staje przed nami z wezwaniem do nawrócenia, pojednania i przemiany życia, gdyż zależy Mu na nas i każdego chce obdarzyć łaską zbawienia.

oprac. NM

Czasami trzeba stracić wszystko. Przeżyć w swym życiu pustynię i prawdziwą rozpacz. Poznać najgorszy i najstraszliwszy grzech. Po co? By potem przychodząc do Boga móc dostrzec jak wielka i nieskończona jest Jego miłość. Taka, która wybacza wszystko i raduje się z każdego powrotu. Pan pokazuje mi prawdziwe znaczenie każdego trudu mojego życia - jest czekaniem na objawienie się mocy Bożej miłości.

oprac. JK

Bóg ofiaruje swoje przebaczenie każdemu grzesznikowi. Uwalnia od każdego grzechu. Przemienia życie każdego z nas, czyniąc wszystko nowe. Tylko w Nim mamy możliwość stawania się nowym stworzeniem. W Nim możemy też nawoływać innych do pojednania z Bogiem – została nam bowiem zlecona posługa jednania.

oprac. AD

Postawa młodszego syna jest nam doskonale znana. Postanawia zrezygnować z tego, co jest mu dobrze znane, jest dla niego dobre, bo uważa, że sam jest w stanie sobie zapewnić to, co najlepsze. Kiedy dociera do niego, że u ojca mu jednak najlepiej podejmuje decyzję nawrócenia - pełnego żalu, czynów... Jednak kiedy już dociera do domu, jego decyzja się nagle zmienia. Czegoś mu już brakuje w tym akcie przemiany. Jak często tak się dzieje w moim życiu duchowym?

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni